"Bone of my bone, flesh of my flesh" - dogpoundphoto